Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe.png

Koło instrumentalne "Półnutki"

Celem zajęć jest stymulowanie wrodzonego potencjału i wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziecka, który najpełniej i w naturalny sposób dokonuje się poprzez szeroko pojęte kontakty dziecka z muzyką. Umuzykalnianie dzieci wiąże się bowiem z postrzeganiem przez nie dźwięków i kojarzenia ich z ruchem, świadomym opanowaniu całego aparatu ruchowego, kształtowaniem słuchu fonematycznego, poczuciem rytmu, refleksu, orientacji własnego ciała, spostrzegawczości. Ważne jest, by podczas stosowania różnorodnych form umuzykalniania stwarzać dziecku możliwości zaspokojenia wrodzonej potrzeby ruchu i uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych. Niezwykle istotne jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb oraz dostosowanie ich do poziomu rozwoju dziecka.

Sensoplastyka

Sensoplastyka to zajęcia rozwojowe, polegające na wspieraniu kreatywności i samodzielności dzieci. Są to różne aktywności plastyczne, które angażują jednocześnie kilka zmysłów: węch, wzrok, dotyk, słuch, smak. Zajęcia stanowią bazę do dalszej edukacji w szkole. Dziecko, otwiera się na sztukę i kształtuje swoje zmysły estetyczne. A przebywanie w gronie rówieśników, dodatkowo wpływa pozytywnie na umiejętności nawiązywania kontaktów oraz pomaga eliminować nieśmiałość. W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję bawić się masami bezkształtnymi, farbami oraz tworzywami łatwo przekształcalnymi i sypkimi.  To doskonałe wprowadzenie w świat zapachów, faktur i kolorów.

Koło plastyczne

Działania koła plastycznego mają na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, kształcenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych, wrażliwości  kolorystycznej i estetycznej, poznawanie różnych technik plastycznych, dostarczenie dzieciom radości płynącej z samego tworzenia, poczucia wartości i poznania własnych możliwości kreacyjnych.

Koło komputerowe z elementami kodowania

Głównym celem zajęć jest nabywanie umiejętności umiejętnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń interaktywnych. Uwrażliwianie dzieci na zagrożenia wychowawczo-zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem ze środków multimedialnych. Rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia, logicznego myślenia, rozwój manualny, wzrokowo-ruchowy. Kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich (współpraca w parach, w grupie).

Koło ekologiczne

Na zajęciach edukacji ekologicznej dzieci  kształtują nawyki proekologiczne np. oszczędne korzystanie z prądu i wody, uczą się systematycznego zbierania odpadów papierowych na makulaturę, segregowania śmieci, używania wielokrotnego opakowań oraz wykorzystywania ich do prac plastycznych. Dzieci poznają wybrane gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem np. wilk. Prowadzą prace hodowlane i porządkowe w ogrodzie przedszkolnym, prowadzą obserwacje przyrodnicze. Dzieci uczą się odpowiedzialności za najbliższe środowisko przyrodnicze. 

Koło taneczne

Głównym celem zajęć tanecznych jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką, ukazywanie tańca jako jednej z form aktywności ruchowej oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień tanecznych dzieci.

Chór

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności muzycznych dzieci. Kształtowanie umiejętności posługiwania się głosem. Kształtowanie słuchu muzycznego. Rozwijanie wrażliwości intonacyjno – emisyjnej. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole. Opanowanie różnorodnego repertuaru. Przygotowanie dzieci do koncertów oraz konkursów.

Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

ul. Zagórna 2/3, 15-820 Białystok
tel. 85 6534 648, tel. 729 977 596
e-mail: ps78@um.bialystok.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Joanna Wakulewska, tel. 858696272
e-mail: iod.przedszkola@um.bialystok.pl


Powrót na początek strony