Pomoc pedagogiczno - psychologiczna

pomoc pedagogiczno-psychologiczna.png

Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej to złożony proces terapeutyczny, mający na celu usprawnienie sposobu, w jaki organizm przetwarza i interpretuje bodźce zmysłowe. W przypadku osób z zaburzeniami sensorycznymi, takimi jak nadreaktywność lub podreaktywność, przetwarzanie bodźców może być utrudnione, co prowadzi do nieprawidłowych lub nadmiernych reakcji na różne stymulacje. Zadaniem zajęć jest poprawa funkcjonowania układu nerwowego w zakresie przetwarzania informacji sensorycznych. Celem terapii jest harmonizacja i regulacja przetwarzania sensorycznego, co przekłada się na poprawę codziennego funkcjonowania dziecka. Poprzez stopniową ekspozycję dziecka na różnorodne bodźce w kontrolowany sposób, terapeuta pomaga organizmowi nauczyć się adekwatnej odpowiedzi. To z kolei prowadzi do zmniejszenia nadmiernych lub niedostatecznych reakcji na bodźce, co wpływa na zwiększenie komfortu i jakości życia osoby poddawanej terapii. W efekcie, osoby uczestniczące w zajęciach zyskują zdolność do lepszego radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami sensorycznymi i mogą osiągnąć większą samodzielność oraz komfort w różnych sytuacjach życiowych.

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest oddziaływaniem terapeutycznym mającym na celu poprawę funkcjonowania społecznego dzieci. Jest to forma regularnych zajęć grupowych, podczas których za pomocą różnorodnych form oddziaływania: ćwiczeń, rozmów, dyskusji, instrukcji, scenek rozwijane są umiejętności potrzebne do satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w sześcioosobowych grupach o stałym składzie, miejscu i czasie, co zapewnia poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa. Trening Umiejętności Społecznych ma na celu: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, rozwinięcie lub nabycie umiejętności wykonawczych w różnych sytuacjach społecznych, takich jak np. umiejętność rozwiązywania konfliktu, nawiązywania relacji, reagowania na zaczepkę lub agresję, nabycie nowych, wzmacniających doświadczeń w sytuacjach społecznych, rozpoznawanie emocji towarzyszących sytuacjom społecznym, poznanie sposobów odreagowania napięcia fizycznego i psychicznego, naukę współpracy i komunikacji, formułowania i przyjmowania krytyki, pracę nad odpornością na niepowodzenia i wiarą we własne możliwości.

Zajęcia z psychologiem

Celem zajęć  jest na wspieranie sfery emocjonalnej, społecznej oraz intelektualnej. Psycholog w trakcie zajęć koncentruje się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia, koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.

Terapia pedagogiczno-psychologiczna

Zajęcia mają na celu stwarzanie dziecku sytuacji sprzyjających rozwojowi procesów poznawczych, doskonalących pamięć, umiejętność koncentracji uwagi, umiejętność spostrzegania, porównywania, rozwijanie logicznego myślenia, kształcenie percepcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, usprawnienie motoryki dużej i małej, budowanie wiary we własne możliwości.

Arteterapia

Celem zajęć jest pobudzenie wszechstronnego rozwoju dziecka. Stwarzanie warunków do twórczej zabawy. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia. Podnoszenie poziomu akceptacji samego siebie, pokonywanie nieśmiałości oraz pomoc dziecku w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Terapia logopedyczna

Ma na celu poprawę sprawności narządów mowy artykulacyjnych i układu oddechowego, wychwytywanie i niwelowanie wad wymowy.

Gimnastyka korekcyjno–kompensacyjna

Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie postawy ciała, zapobieganie pogłębianiu się wady postawy, kształtowanie koordynacji ruchowej, rozwijanie sprawności ruchowej, rozciąganie mięśni przykurczonych i wzmacnianie mięśni osłabionych, wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu.

Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

ul. Zagórna 2/3, 15-820 Białystok
tel. 85 6534 648, tel. 729 977 596
e-mail: ps78@um.bialystok.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Joanna Wakulewska, tel. 858696272
e-mail: iod.przedszkola@um.bialystok.pl


Powrót na początek strony