Deklaracja dostępności serwisu Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-10-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-03. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-02-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Beata Korotkiewicz, adres poczty elektronicznej ps78@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 729 977 596. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 78 w Białymstoku

Adres organu odwoławczego:

ul. Zagórna 2/3, 15-820 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: ps78@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 653 46 48

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Zagórnej. Wejście jest po schodach, obok znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych, ani pochylni.

W budynku nie ma platformy.

W budynku niedostępne są informacje głosowe.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem dostępny jest ogólnodostępny parking.

Inne informacje i oświadczenia

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przedszkolu nie ma możliwości korzystania z usług tłumacza migowego, brak pracownika z kwalifikacjami.

Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

ul. Zagórna 2/3, 15-820 Białystok
tel. 85 6534 648, tel. 729 977 596
e-mail: ps78@um.bialystok.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Joanna Wakulewska, tel. 858696272
e-mail: iod.przedszkola@um.bialystok.pl


Powrót na początek strony