Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W TYM ULGI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT


1. Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 7:30-12:30.
2. Poza czasem wymienionym w pkt. 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.
3. Wysokość odpłatności wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w pkt. 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu i płatna jest z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.
4. Dokładny czas pobytu dziecka w przedszkolu odnotowywany jest na podstawie kart STOPEREK.
5. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 3 w przypadku:
a) o 50% na dziecko posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych
– warunkiem obniżenia opłaty jest złożenie oświadczenia (wzór dostępny u intendenta przedszkola), przy czym obniżenie przysługuje począwszy od początku następnego miesiąca po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola to oświadczenie.
b) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zmianami)
– warunkiem obniżenia opłaty jest złożenie oświadczenia (wzór dostępny u intendenta przedszkola), przy czym obniżenie przysługuje począwszy od początku następnego miesiąca po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola to oświadczenie.
c) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.
6. Nie pobiera się opłaty za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Białystok korzysta troje i więcej dzieci z tej samej Rodziny.
7. Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w pkt. 5 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia (wnioski dostępne u intendenta przedszkola)
8. W przypadku zbiegu uprawnień do wyżej wymienionych ulg przysługuje tylko jedna ulga wybrana przez rodziców.
9. Opłat, za świadczenia udzielane przez przedszkole nie wnoszą rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
Opłaty, o których mowa w pkt 1-9 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku, która wynosi 8,00 zł.

Wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu należy dokonywać tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola. 

Opłaty wnosimy  na oddzielne konta bankowe:

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:

92 1240 2890 1111 0010 3567 0026

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:

70 1240 2890 1111 0010 3567 0228

Prosimy o terminowe wpłaty do 10-go każdego miesiąca

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR LXXI/970/23 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok 

Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

ul. Zagórna 2/3, 15-820 Białystok
tel. 85 6534 648, tel. 729 977 596
e-mail: ps78@um.bialystok.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Joanna Wakulewska, tel. 858696272
e-mail: iod.przedszkola@um.bialystok.pl


Powrót na początek strony